1. Pořadatel soutěží

1.1. Pořadatelem soutěží je společnost Vím, co jím a piju, o.p.s, se sídlem Drtinova 557/10, Praha 5, 150 00, IČ: 28126181 (dále jen „Pořadatel“).

1.2. Pořadatel je provozovatelem FB stránky „Vím, co jím“ https://www.facebook.com/vimcojim/ (dále jen „FB stránka“) a IG stránky „Vím, co jím“ https://www.instagram.com/vimcojim/ (dále jen „IG stránka“) . Tyto soutěže nejsou žádným způsobem sponzorovány, podporovány, vyhodnocovány ani spravovány provozovatelem sociální sítě Facebook (dále jen „FB“) a Instagram (dále jen „IG“) a nijak s nimi nesouvisí.

2. Místo a doba konání soutěží

2.1. Soutěž probíhá v České republice v době uvedené pořadatelem vždy při vyhlášení každé soutěže. Přesná doba trvání soutěže je vždy vymezena v jejím vyhlášení.

3. Účastníci soutěží

3.1. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm a adresou pro doručování na území České republiky, která má zřízen platný osobní účet na FB, resp. na IG (dále jen „Soutěžící“).

3.2. Účast v soutěži prostřednictvím FB, resp. IG účtu jiné osoby je vyloučena.

3.3. Osoby v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k pořadateli a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou ze soutěže vyloučeny. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra se nepředá.

3.4. Do soutěže budou zařazeni jen ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže.

3.5. Soutěžící musí být uživatelem FB, resp. IG a mít po celou dobu konání soutěže aktivní svůj FB, resp. IG účet, zároveň tento soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití FB uvedená na www.facebook.com/terms.php, resp. IG uvedená na https://help.instagram.com/581066165581870/. V případě zániku FB, resp. IG účtu z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může soutěžící být pořadatelem vyloučen ze soutěže a ztrácí nárok na jakoukoli výhru.

3.6. Účast v soutěži je dobrovolná.

4. Mechanismus soutěží

4.1. Soutěž je zahájena okamžikem, kdy Pořadatel zveřejní na své FB, resp. IG stránce příspěvek s vyhlášením Soutěže včetně soutěžní mechaniky.

4.2. Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že budou v rámci jednoho soutěžního kola reagovat na soutěžní facebookový, resp. instagramový příspěvek podle konkrétního soutěžního zadání zveřejněného na počátku soutěžního kola ve facebookovém, resp. instragramovém postu pořadatele. Podstatou soutěží je přitom zpravidla zasílání správných odpovědí na soutěžní dotazy, případně originálních odpovědi dle zadání pořadatele. V případě soutěže o správnou odpověď vítězí taková odpověď, která je k příslušnému facebookovému, resp. instragramovému postu připojena v pořadí, které určí pořadatel. Přesnou mechaniku každé jednotlivé soutěže pořadatel popíše ve facebookovém, resp. instagramovém postu vždy při vyhlášení každé jednotlivé soutěže.

4.3. Každý Soutěžící se smí do Soutěže zapojit pouze jednou.

5. Vyhodnocení soutěže a předání výhry

5.1. Po uplynutí doby konání Soutěže Pořadatel vybere a odmění výhrou Výherce soutěže v takovém počtu a na základě mechaniky, které jsou stanoveny v příspěvku s vyhlášením soutěže.

5.2. Pořadatel soutěže má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími. Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit Soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.

5.3. Každý Soutěžící může vyhrát pouze jednou.

5.4. Pořadatel Soutěže oznámí výherce, kteří obdrží výhru (dále jen „výherce“), a prostřednictvím své FB, resp. IG stránky tyto výherce zveřejní, s čímž soutěžící svojí účastí v soutěži vyslovují svůj souhlas. Uveřejněno bude uvedené jméno a příjmení výherce dle osobního FB, resp. IG profilu, pod kterým soutěžili.

5.7. Výherce je povinen do 3 dnů od vyhlášení výsledků Soutěže kontaktovat Pořadatele a zaslat mu prostřednictvím jeho FB, resp. IG stránky zprávu, v níž mu sdělí údaje potřebné pro zaslání/předání výhry (tj. zejména jméno, příjmení, adresu pro zaslání, e-mailovou adresu, telefonní číslo). Marným uplynutím lhůty stanovené v předcházející větě, zanikne v případě tohoto výherce nárok na výhru.

5.8. Nedohodne-li se Pořadatel s Výhercem v daném případě jinak, Pořadatel zašle výherci výhru s využitím provozovatele poštovních služeb. Pořadatel zasílá výhry pouze v rámci území České republiky. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, prodlení, ztrátu ani poškození zaslané výhry.

5.9. Pořadatel Soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Výhru nelze reklamovat.

5.10. Výhru není možné vyplatit v penězích ani v jiném plnění.

6. Zpracování osobních údajů a ochrana osobnosti

6.1. Soutěžící uděluje zveřejněním své odpovědi na soutěžní otázku souhlas se zpracováním a užitím jím poskytnutých údajů, a to konkrétně: jméno, příjmení a případně i adresa bydliště a adresa pro zaslání výhry, je-li odlišná od adresy bydliště, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“) a e-mailovou adresu, do databáze společnosti Vím, co jím a piju, o.p.s., Drtinova 557/10, Praha 5, 150 00, IČ: 28126181 , jakožto správci, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“), tento souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytuje za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a zaslání výhry. Výherce zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem.

6.2. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 ZOOÚ, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Avšak v případě, že Výherce Pořadateli osobní údaje potřebné pro zaslání výhry neposkytne, nemůže mu být výhra zaslána.

6.3. Výherce souhlas s poskytnutím osobních údajů může kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným pořadateli. Tento souhlas uděluje soutěžící na dobu 10 pracovních dní od poskytnutí osobních údajů. Po dobu, na kterou je tento souhlas udělen, má výherce právo na informace o zpracování jím poskytnutých osobních údajů a právo žádat pořadatele o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výherce je oprávněn požadovat informaci, jaké osobní údaje o něm pořadatel zpracovává, a to v rozsahu stanoveném ZOOÚ. Informace bude poskytnuta bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce (pořadatele) nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

6.4. Výherce souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn uveřejnit jméno a příjmení výherce nebo jeho FB přezdívku na své FB stránce, resp. IG přezdívku na své IG stránce, a to za účelem vyhlášení výherce soutěže.

7. Společná ustanovení

7.1. Účastí v Soutěži projevuje každý Soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Soutěžící, který tato pravidla poruší, může být Pořadatelem ze Soutěže vyloučen.

7.2. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se Soutěže.

7.3. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit, upravit, doplnit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči pořadateli soutěže.

7.4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.

7.5. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv technické problémy související zejména s připojením k internetové síti, sítě FB, sítě IG, s dostupností nebo funkčností webových stránek anebo s přenosem dat.

7.6. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.

V Praze dne 19. 1. 2023, Vím, co jím a piju, o.p.s.

 

FORMULÁŘ NÍŽE NEVYPLŇUJTE, SOUTĚŽE PROBÍHAJÍ NA FACEBOOKOVÉ, RESP. INSTAGRAMOVÉ  STRÁNCE VÍM, CO JÍM!