• CO JE CHOICES PROGRAMME?

  Choices programme je unikátní celosvětovou iniciativou, jejímž cílem je usnadnit výběr potravin vhodných pro zdravý životní styl. Cílem programu je přispět k prevenci obezity a dalších onemocnění souvisejících s výživou. Program vznikl v roce 2007 na základě výzvy Světové zdravotnické organizace (WHO) a Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO). Právě tyto organizace upozornily na vybrané živiny, jejichž nadměrná konzumace výrazně zvyšuje riziko vzniku civilizačních chorob. Program je otevřenou iniciativou, do které mohou vstoupit výrobci potravin, distributoři, řetězce, průmyslové asociace, cateringové společnosti, restaurace či hotely. Kritéria Choices programme byla vytvořena předními nezávislými vědci s cílem poukázat na potraviny s lepší výživovou hodnotou v rámci každé skupiny potravin. Pozitivní logo na přední straně obalu potravin a nápojů pomáhá spotřebitelům při výběru potravin vhodných pro zdravý životní styl a stimuluje výrobce, aby vyvíjeli výživově hodnotnější produkty.

 • CO JE PROGRAM „VÍM, CO JÍM A PIJU“?

  Společnost Vím, co jím a piju o.p.s. v rámci programu Vím, co jím a piju zastřešuje a rozvíjí globální iniciativu The Choices Programme v České republice (www.choicesprogramme.org). Tento program umožňuje spotřebitelům lepší orientaci v nabídce potravin. Program vznikl v roce 2007 na základě výzvy Světové zdravotnické organizace (WHO) a Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO). Právě tyto organizace upozornily na vybrané živiny, jejichž nadměrná konzumace výrazně zvyšuje riziko vzniku civilizačních chorob. Program je otevřenou iniciativou, do které mohou vstoupit výrobci potravin, distributoři, řetězce, průmyslové asociace, cateringové společnosti, restaurace či hotely. Všichni se tak mohou přihlásit do programu, deklarovat zájem na budování značky a pomáhat spotřebitelům s výběrem vhodné stravy.

 • CO JE SPOLEČNOST VÍM, CO JÍM A PIJU O.P.S.?

  Vím, co jím a piju o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která se zabývá podporou a osvětou zdravého životního stylu a prevencí civilizačních onemocnění, které souvisí s výživou. Podporujeme pestré a nutričně vyvážené stravování, zásady správné výživy, pomáháme s vhodným výběrem potravin pro zdravý životní styl. Podporujeme veřejnost v aktivním přístupu k vlastnímu zdraví a nabádáme k dostatečnému pohybu.

  Aktivity společnosti jsou postaveny na odborném základu. Na národní i mezinárodní úrovni spolupracujeme s renomovanými odborníky z oblasti výživy, vzdělávání, technologie výroby potravin či preventivního lékařství. V roce 2015 byl ustaven Národní vědecký výbor při Vím, co jím a piju, který sdružuje renomované odborníky napříč institucemi i oblastmi jejich působení. Dále iniciativu podporuje tým odborných garantů.

 • CO ZNAMENÁ LOGO VÍM, CO JÍM?

  Iniciativa Vím, co jím a piju uděluje výživově hodnotným potravinám logo Vím, co jím, které je pozitivní značkou kvality. Logo Vím, co jím označuje vhodnější volbu pro zdravý životní styl v rámci každé skupiny potravin a nápojů, a to za pomoci vědeckých kritérií a nezávislého posouzení potravin Produktová kritéria jsou založena na mezinárodních výživových doporučeních Světové zdravotnické organizace a jsou specifická pro jednotlivé kategorie. Toto logo mohou získat potraviny, které jsou svým nutričním složením vhodné pro zdravý životní styl, tj. mají snížený obsah cukru, soli, nasycených a trans mastných kyselin. V některých kategoriích hodnotí logo i množství energie a vyšší podíl vlákniny.

 • JAK PRODUKTY ZÍSKAJÍ LOGO VÍM, CO JÍM?

  Výrobky zapojených společností, které splňují produktová kritéria a prošly nezávislým hodnocením, mohou nést logo Vím, co jím. Posuzování produktů probíhá ve spolupráci s akreditovanými laboratořemi a certifikačními společnostmi, aby byla zajištěna maximální transparentnost a objektivita hodnocení. Společnost Vím, co jím a piju spolupracuje v oblasti certifikace s akreditační společností Bureau Veritas a.s.

 • JAKÝ JE VĚDECKÝ ZÁKLAD PROGRAMU?

  Mezinárodní vědecký výbor, který sdružuje renomované nezávislé vědce v oborech výživy a potravinářských technologií, určuje a pravidelně hodnotí kritéria programu Choices na mezinárodní úrovni. Ty jsou založeny na doporučeních Světové zdravotnické organizace (WHO) v oblasti výživy pro nasycené tuky, trans-tuky, sodík (sůl), cukr, dietní vlákninu a energii a na doporučeních Organizace pro výživu a zemědělství (FAO). Tato kritéria jsou v České republice upravena a revidována Národním vědeckým výborem. Členové vědeckých výborů jsou navíc povzbuzováni k provádění studií dopadu, které by sledovaly výsledky programu. Mezinárodní sekretariát programu Choices sleduje a pravidelně předkládá přehled výsledků výzkumy v oblasti dopadu programu.

 • JE ZAVEDEN MONITOROVACÍ SYSTÉM, KTERÝ ZAJISTÍ SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ LOGA? JAKÉ JSOU SANKCE, POKUD SPOLEČNOST NEPOUŽÍVÁ LOGO DLE PRAVIDEL NEBO NA VÝROBCÍCH, KTERÉ NEJSOU K UŽITÍ LOGA ZPŮSOBILÉ?

  Kontrola, zda zúčastněné společnosti postupují dle pravidel programu Vím, co jím a piju je jednou ze základních odpovědností národní organizace. Pravidla používání loga jsou upraveny v grafickém manuálu, sankce jsou upraveny v licenční smlouvě. Je zaveden postup pro hodnocení, kontrolu i monitorování. V případě nedodržení pravidel je obvykle dostatečné informovat společnost o nevhodném použití loga, aby provedla potřebné změny. Informace o porušení ochranné známky ze strany společnosti, která se programu neúčastní, je obvykle společným zájmem naší společnosti i organizací, zapojených do programu a je obvykle velice rychle zjištěno a řešeno smírčí nebo právní cestou.

 • JESTLIŽE JE LOGO VÍM, CO JÍM NA VÝROBCÍCH TYPU SNACK, NENAVÁDÍ TO ZÁKAZNÍKY K TOMU, ABY JICH SNĚDLI VÍCE?

  Program Vím, co jím a piju je otevřen všem kategoriím potravin, včetně snacků. Ačkoliv máme k dispozici pouze limitované údaje, výzkumy ukazují, že zákazníci nezvyšují svůj zájem o spotřebu snacků pouze z důvodu, že jsou označeny logem Vím, co jím. Logo je součástí spotřebitelských informací o výživě a stravování. Iniciativa Vím, co jím a piju současně průběžně vzdělává spotřebitele o vhodnosti a nevhodnosti jednotlivých kategorií potravin, o zásadách správné výživy i o účelu loga v rámci zdravé denní stravy.

 • JSOU PRODUKTOVÁ KRITÉRIA POUŽITELNÁ PRO VŠECHNY POTRAVINY?

  Produktová kritéria pro certifikaci logem Vím, co jím platí pro všechny potraviny, od ovoce a zeleniny až po občerstvení a nápoje. Výjimkou jsou výrobky obsahující více než 0,5% alkoholu, doplňky stravy, potraviny pro zvláštní lékařské účely a kojenecká výživa (potraviny pro děti do jednoho roku věku). Tyto potraviny jsou z certifikace vyloučené a nemohou nést logo Vím, co jím.

 • KDO JE ZAPOJEN DO PROGRAMU VÍM, CO JÍM A PIJU

  Program Vím, co jím a piju sdružuje jednotlivce a společnosti z oblasti potravinářského průmyslu, vědy a vládních i nevládních organizací. Výrobci potravin, maloobchodníci a poskytovatelé stravovacích služeb jsou vítáni, aby se na programu podíleli – podporovali inovace produktů a využívali logo na obalech svých výrobků. Členství v programu Vím,co jím a piju umožňuje společnostem používat logo Vím, co jím na produktech, které splňují kritéria programu. Tato kritéria, založená na mezinárodních výživových doporučeních, jsou stanovena a pravidelně kontrolována renomovanými nezávislými vědci.

 • KDO MŮŽE VYUŽÍVAT LOGO VÍM, CO JÍM?

  Logo Vím, co jím umožňuje uvést do praxe snahy výrobců o zdravý životní styl. Program je otevřen všem výrobcům potravin, distributorům, obchodním řetězcům, průmyslovým asociací, cateringovým společnostem, restauracím či hotelům bez hledu na velikost. Logo lze použít pro balené i nebalené potraviny a nápoje, pro receptury pokrmů, pro restaurační a cateringové provozy i pro školní jídelny.
  Označení produktu logem Vím, co jím je podmíněno splněním kritérií programu, která jsou stanovená renomovanými nezávislými vědci. Logo v národních mutacích se v současné době celosvětově nachází na více než 7000 potravinách a nápojích zhruba 120 společností. V ČR je logem Vím, co jím označeno více než 400 produktů 25 zapojených společností.

 • KDO PŘIŘAZUJE A SLEDUJE LOGO?

  Společnosti, které se chtějí účastnit programu Vím, co jím a piju a označit své produkty logem Vím, co jím, nejprve nechají posoudit své výrobky, u kterých mají zájem o certifikaci logem Vím, co jím. V okamžiku, kdy nezávislá certifikační společnost potvrdí shodu s kritérii programu Vím, co jím a piju, podepíše zájemce roční licenční smlouvu se společností Vím, co jím a piju o.p.s. a uhradí roční licenční poplatky.

  Zájemce musí před certifikací, pro účely posouzení výrobku, předložit protokol o provedení laboratorní analýzy z akreditované laboratoře, který deklaruje skutečné nutriční složení výrobku. Následně nezávislá agentura hodnotí složení produktů podle nutričních kritérií. Produkty, které splňují produktová kritéria programu, mohou používat logo na balení. Tato nezávislá agentura pro posuzování je jmenována na vnitrostátní úrovni, v rámci České republiky spolupracujeme s certifikační společností Bureau Veritas, a.s.

 • KDO STANOVÍ KRITÉRIA PROGRAMU VÍM, CO JÍM A PIJU?

  Národní kritéria programu Vím, co jím a piju vychází z mezinárodních kritérií programu Choices.
  Mezinárodní kritéria výběru byla vytvořena a jsou průběžně revidována skupinou nezávislých vědců ze všech kontinentů, kteří tvoří Mezinárodní vědecký výbor. Vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) a Organizace pro výživu a zemědělství (FAO).

  Kritéria jsou dále regionálně přizpůsobena nezávislými národními vědeckými výbory. V České republice kritéria reviduje Národní vědecký výbor při Vím, co jím a piju. 
  Vědci z potravinářského průmyslu mohou být přizváni ke konzultacím, ale je to vědecký výbor, který rozhoduje o finální podobě kritérií.

 • MŮŽE BÝT LOGO VÍM, CO JÍM NA VŠECH PRODUKTECH V ZEMI?

  Logo Vím, co jím se používá pouze na produktech od společností, které se připojily k iniciativě Vím, co jím a piju a na produktech, které splňují produktová kritéria programu Vím, co jím a piju. Výrobky, které kritériím neodpovídají, nemohou nést logo Vím, co jím. Společnosti, které se k programu Vím, co jím a piju nepřipojily, také nemohou označovat své výrobky logem Vím, co jím.

  Iniciativa Vím, co jím a piju se průběžně snaží motivovat další společnosti, aby se připojily k otevřenému programu a pomohly tak spotřebitelům v orientaci na trhu a pomohli jim s výběrem vhodných produktů

 • PLATÍ PARTNERSKÉ SPOLEČNOSTI ZA LOGO VÍM, CO JÍM?

  Partnerské společnosti platí licenční poplatek za využívání loga Vím, co jím na obale svých výrobků. Výše poplatku je stanovena národní organizací a její aktuální výše je 6000 Kč za jeden produkt a rok. Tento poplatek zahrnuje náklady na certifikaci. Z příjmů z poplatků jsou hrazeny náklady na provoz kanceláře, kontroly dodržování pravidel užívání loga Vím, co jím, komunikaci.

  Základním předpokladem je, že produkt úspěšně projde nezávislým hodnocením a složení výrobku plně vyhovuje kritériím programu. Poplatek je hrazen až poté, kdy výrobek získá kladný protokol o hodnocení a je způsobilý k certifikaci logem Vím, co jím.

 • PROČ MOHOU VÝROBKY JAKO SNACKY ČI NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE ZÍSKAT LOGO?

  Program Vím, co jím a piju se zaměřuje na produkty s výživově nejvýhodnějším složením v každé kategorii potravin. Také v kategoriích produktů, které významně nepřispívají k příjmu základních živin, lze dosáhnout zdravějších možností a lze odlišit méně a více vhodné produkty. K výraznému snížení denního příjmu nasycených tuků, cukru, soli a energie lze dosáhnout i úpravou a vhodným výběrem potravin v rámci kategorií produktů, jako jsou snacky či nápoje.