PODMÍNKY

poskytování poradenských služeb objednaných prostřednictví on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.vimcojim.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi obecně prospěšnou společností Vím, co jím a piju o.p.s., se sídlem Drtinova 557/10, 15000 Praha 5, IČ: 281 26 181, zapsanou v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 764 (dále jen „poskytovatel“) a fyzickými osobami (dále jen „objednatel“) vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky umístěné na internetové adrese www.vimcojim.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu uzavřít smlouvu o poskytování služeb, je právnickou osobou či osobou, jež jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Obchodní podmínky se nevztahují na případy prodeje zboží poskytovatelem, jež jsou upraveny zvláštním smluvním dokumentem.

1.3.      Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.

1.4.      Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek objednatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce může objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní webové stránky. Ze svého uživatelského rozhraní může objednatel objednávat poskytnutí poradenských služeb poskytovatelem, a to v místě a čase uvedeném na webové stránce (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní webové stránky umožňuje, může objednatel provádět objednávání poradenských služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní webové stránky.

2.2.      Při registraci na webové stránce je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Osobní údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné. Každý může mít pouze jeden uživatelský účet.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (adresou elektronické pošty) a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.

2.4.      Poskytovatel může objednateli znemožnit využívat uživatelský účet, a to zejména v případě, že objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

2.5.      Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy objednatel svůj uživatelský účet déle než šest (6) měsíců nevyužívá, či v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1.      Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb provede objednatel vyplněním objednávkového formuláře ve webovém rozhraní webové stránky a odesláním těchto údajů poskytovateli zaškrtnutím tlačítka „Souhlasím s Obchodními podmínkami“ (dále jen „objednávka“) a odesláním formuláře kliknutím na „Odeslat objednávku“. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Údaje uvedené objednatelem v objednávce jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné.

3.2.      Před zasláním objednávky poskytovateli je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

3.3.      Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.

3.4.      Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovateli zasláno objednateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele.

3.5.      Objednatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služeb dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb. Objednatel bere na vědomí, že pokud dojde ke splnění smlouvy o poskytování služeb poskytovatelem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá objednatel právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.

3.6.      Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (může odmítnout registraci objednatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

3.7.      Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí objednatel sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

4. PŘEDMĚT SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1.      Smlouvou o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje, že poskytne objednateli ve smluveném čase konzultační služby z oblasti zdravého životního stylu blíže specifikované ve smlouvě o poskytování služeb (dále jen „služba“).

4.2.      Smlouvou o poskytování služeb se objednatel zavazuje zaplatit poskytovateli za službu odměnu v souladu s čl. 5 obchodních podmínek.

4.3.      Poskytování služby může poskytovatel zajistit také prostřednictvím třetích osob.

5. ODMĚNA POSKYTOVATELE

5.1.      Výše odměny poskytovatele je uvedena včetně všech daní a poplatků. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty.

5.2.      Odměnu poskytovatele může objednatel uhradit poskytovatel následujícími způsoby:

5.2.1.   bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay

5.3.      Poskytovatel nepožaduje od objednatele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno povinnost objednatele uhradit odměnu poskytovatele předem.

5.4.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o poskytování služeb objednateli daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel objednateli po uhrazení odměny poskytovatele a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele.

5.5.      Případné slevy z odměny za službu poskytnutou poskytovatelem objednateli jsou jednorázové a nelze je přenášet na další období či je vzájemně kombinovat. V případě, že je objednatel v prodlení s placením jakékoliv platby dle smlouvy o poskytování služeb, nevzniká mu nárok na slevu z odměny poskytovatele.

5.6.      V případě prodlení objednatele s placením jakékoliv platby související se smlouvou o poskytování služeb vzniká poskytovateli právo na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6. Využívání SLUŽBY OBJEDNATELEM

6.1.      Objednatel se zavazuje, že se na smluvené místo poskytnutí služby dostaví včas a ve stavu, který umožňuje poskytnutí služby. V případě, že se objednatel nedostaví na smluvené místo poskytnutí služby včas, či se nedostaví ve stavu, který dle názoru poskytovatele umožňuje poskytnutí služby, nemusí být objednateli služba poskytnuta.

6.2.      V prostorech poskytovatele či v prostorech třetích osob, ve kterých je poskytována služba, je objednatel povinen zachovávat pravidla bezpečnosti a dodržovat bezpečnostní pokyny poskytovatele či poskytovatelem pověřených osob.

6.3.      Objednatel bere na vědomí, že podklady (zachycené informace) předané objednateli v rámci služby mohou podléhat ochraně autorským právem, a zavazuje se poskytovateli, že nebude do autorských práv souvisejících s těmito podklady žádným způsobem neoprávněně zasahovat. Zejména objednatel není oprávněn zhotovovat rozmnoženiny těchto podkladů nad rámec stanovený obecně závaznými právními předpisy.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1.      Poskytovatel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.2.      Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy na kontaktní adrese (čl. 13.6). Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu objednatele.

7.3.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a objednatelem ze smlouvy o poskytování služeb.

7.4.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.5.      Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8. PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY A ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU

8.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služby se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to konkrétně ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany smluvily, že poskytovatel odpovídá objednateli pouze za zaviněné porušení jeho povinností.

8.2.      Objednatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služby u poskytovatele zejména na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 13.6).

8.3.      Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud poskytovatel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

8.4.      Objednatel bere na vědomí, že k řádnému plnění závazků poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb je nutná aktivní součinnost objednatele. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky využívání služeb (zejména za to, že nebude dosaženo předpokládaného výsledku).

8.5.      V případě vzniku újmy na straně objednatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady plnění podle smlouvy o poskytování služeb, nejedná-li se o újmu způsobenou poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky smlouvy o poskytování služeb omezení náhrady této případné újmy vzniklé objednateli tak, že celková náhrada újmy včetně ušlého zisku je omezena výší odměny poskytovatele skutečně uhrazené objednatelem podle smlouvy o poskytování služeb. Smluvní strany konstatují, s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením smlouvy o poskytování služeb, že úhrnná předvídatelná újma včetně ušlého zisku, jež by mohla objednateli v důsledku vad plnění poskytovatele vzniknout, může činit maximálně částku odpovídající výši odměny poskytovatele skutečně uhrazené objednatelem podle smlouvy o poskytování služeb.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.      Svou informační povinnost vůči objednateli ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů objednatele pro účely plnění smlouvy o poskytování služeb, pro účely jednání o smlouvě o poskytování služeb a pro účely plnění veřejnoprávních povinností poskytovatele plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.  Objednatel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení poskytovateli na elektronickou adresu či na telefonní číslo objednatele. Svou informační povinnost vůči objednateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů objednatele pro účely zasílání obchodních sdělení plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2.  Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

11.1.  Nejde-li o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, je objednatel, který je spotřebitelem, oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb může objednatel využít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek. Odstoupí-li objednatel od smlouvy o poskytování služeb podle tohoto ustanovení, je povinen uhradit poskytovateli poměrnou část sjednané odměny za plnění poskytnuté poskytovatelem do okamžiku odstoupení od smlouvy. Zbývající předplacenou odměnu vrátí poskytovatel objednateli, a to do čtrnácti (14) dnů od takového odstoupení.

11.2.  Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením.

11.3.  V případě, že objednatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek), nebo z obecně závazných právních předpisů nebo i v jiných případech, může poskytovatel smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení objednateli. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.

12. DORUČOVÁNÍ

12.1.  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně či elektronickou poštou. Objednateli je doručováno na adresu objednatele – adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

12.2.  Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

13. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

13.1.  Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. Volbou práva podle předchozí věty není objednatel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

13.2.  Smluvní strany smluvily pravomoc a působnost soudů České republiky, nestanoví-li donucující ustanovení právního řádu jinak.

13.3.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

13.4.  Nedílnou součást obchodních podmínek tvoří:

13.4.1.                     Příloha č. 1 - Formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem.

13.5.  Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

13.6.  Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty info@vimcojim.cz, telefon 227018433.

V Praze dne 1.12.2019

                                                                                                          Vím, co jím a piju o.p.s.

Příloha č. 1 obchodních podmínek - Formulář pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět poskytovateli v zákonné lhůtě v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.

Adresát (poskytovatel):

 

Vím, co jím a piju o.p.s.

se sídlem Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5

IČ: 281 26 181

zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 764

tímto objednatel(é) odstupuje(jí) od smlouvy o poskytování služeb uzavřené dne

 

 

Jméno a příjmení objednatele(lů):

 

 

 

Bydliště objednatele(lů):

 

 

 

 

Datum:

 

 

Podpis objednatele(lů): (pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)