Trendy v potravinách 5. 3. 2021 | Doc. Ing. Jiří Brát, CSc.Doc. Ing. Jiří Brát, CSc.

Udržitelné používání pesticidů. Strategie EU „From Farm to Fork“

Pesticidy přispívají ke zvýšení výnosu plodin a zlepšování jejich kvality. Aplikují se na plodiny nebo půdu. Jejich používání však není bez rizik. Chemické látky, případně jejich metabolity, mohou přecházet do povrchových a podzemních vod, kde zhoršují kvalitu vody. Rezidua přítomná v plodinách můžeme konzumovat v rámci stravy. Z tohoto pohledu se hodně diskutuje o jejich vlivu na lidské zdraví.

Stock Photos: Fotokostic /Shutterstock.com
  • Pesticidy jsou důležité chemické látky používané v zemědělství v boji proti škůdcům. Dělí se na: insekticidy – proti hmyzu, rodenticidy – proti hlodavcům, fungicidy – proti houbám a plísním, herbicidy – hubící plevele, případně další. 

Aplikace zásad udržitelného rozvoje

V poslední době se stále více hovoří o udržitelném rozvoji. Udržitelný rozvoj představuje průnik lidských činností v rovině ekonomické, sociální a vlivu na životní prostředí s cílem optimalizace.

alternativní cestaV případě pesticidů to konkrétně znamená hledat alternativní cesty k ochraně rostlin, revidovat bezpečnost používaných látek z pohledu vlivu na lidské zdraví i na životní prostředí při maximalizaci výnosů plodin a jejich kvality.

Z tohoto pohledu se stále více uplatňují zásady integrované ochrany rostlin, kterými lze omezit současné používání pesticidů:

  • Kombinace vhodných technologií zpracování půdy, hnojení, volby odrůd, střídání plodin, podpory užitečných organismů, krajinotvorných prvků, monitoringu škodlivých organismů, používání biologické ochrany rostlin a kvalifikovaného používání přípravků na ochranu rostlin.

Schvalování použití pesticidů

Používání pesticidů v rámci Evropské unie podléhá přísnému procesu schvalování. Posuzuje se, jak vliv na zdraví, tak i na životní prostředí. Použití pesticidů bývá časově omezené, a to obvykle na 10 let.

Následně dochází k opětnému přezkoumání působení chemické látky s přihlédnutím k případným novým poznatkům, které byly sesbírány v posledním období. Výsledkem může být autorizace pro další období, ale i rozhodnutí o ukončení či omezeném používání.

Strategie EU „From Farm to Fork“

from farm to forkEvropská unie představila strategii „From Farm to Fork“, která bývá různě překládána do češtiny. Vedle doslovného překladu „Z farmy na vidličku“ se můžeme setkat i s jinými výrazy např. „Od zemědělce ke spotřebiteli“ (oficiální stánky Evropské komise). Zažil se i původní anglický název.

V rámci této strategie plánuje Evropská unie mimo jiné snížit do roku 2030 používání chemických pesticidů a omezit související rizika o 50 %, stejně jako snížit používání nebezpečnějších pesticidů o 50 %.

Implementace strategie se již začíná projevovat

V mediích se průběžně objevují zprávy, kdy dochází k přehodnocování používání některých látek v zemědělství.

Jistě si vzpomeneme na nedávné diskuse o používání herbicidů s účinnou látkou glyfosát. Ty nakonec vyústily nikoliv v plošný zákaz používání, ale nejsou povoleny jeho předsklizňové aplikace zaměřené na urychlení dozrávání a vysušování rostlin, které se využívají pro potravinářské účely. Poslední látkou, jejíž použití není dále povoleno, je mancozeb – pesticid používaný proti plísním ze skupiny fungicidů.

  • Podle oficiálních statistik se v posledních letech na polích v České republice každoročně rozprášilo statisíce litrů této látky. Expertní panel Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) vyhodnotil v roce 2019 mancozeb jako endokrinní disruptor, tedy látku narušující hormonální systém.

O dalším osudu tohoto pesticidu nakonec rozhodli zástupci členských států EU hlasováním. Jeho výsledkem bylo neprodloužit licenci pro užívání mancozebu, která byla platná do ledna 2021. To prakticky znamená, že od února 2021 by měla být tato látka zakázána.

V budoucnu se budeme častěji setkávat s dalšími obdobnými případy. Zemědělci budou muset stále více hledat alternativní způsoby, jak se na polích vypořádat se škůdci.

Mohlo by vás také zajímat: