O společnosti

Národní vědecký výbor

Role Národního vědeckého výboru spočívá ve správě kriterií iniciativy Vím, co jím a piju na národní úrovni. Kritéria pro jednotlivé skupiny potravin, které stanovuje Mezinárodní vědecký výbor na základě soudobých poznatků vědy týkajících se vlivu skladby stravy na lidské zdraví, mohou vyžadovat drobné úpravy na národní úrovni. Potřebu změn kriterií mohou vyvolat odlišné stravovací návyky na lokální úrovni, případně specifické složení potravin na českém trhu či úroveň příjmu rizikových živin v rámci české populace. Kritéria by měla být motivační a pomáhat iniciovat reformulační aktivity s cílem snižovat obsah rizikových živin v jednotlivých skupinách potravin.

Zakládajícími členy Národního vědeckého výboru při Vím, co jím a piju o.p.s. jsou:

     

PŘEDSEDKYNĚ NVV:

  

prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.

potravinářský technolog, spoluautorka výživových doporučení pro ČR, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, místopředsedkyně Společnosti pro výživu, odborný garant Vím, co jím a piju, členka Fóra zdravé výživy

 

Prohlášení o nezávislosti

     

 MÍSTOPŘEDSEDA NVV:  

 

MUDr. Petr Hlavatý, Ph.D. 

obezitolog, endokrinolog, OB Klinika, Endokrinologický ústav, odborný garant Vím, co jím a piju

 

Prohlášení o nezávislosti

     

ČLENOVÉ:

 

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Absolvent  1. LF UK v Praze, mnoho let se věnuje prevenci civilizačních chorob, zejména s ohledem na  nefarmakologickou možnost jejich ovlivnění. Je autorkou (spoluautorkou) několika monografií,  mnoha vědeckých publikací v zahraniičních i domácích časopisech. Přednáší na  1. a 2. LF v Praze. Je členkou pracovní skupiny pro tvorbu Akčního plánu správné výživy.  Je  garantem  všech ročníků mezinárodní odborné  konference Výživa, nedílná  součást  léčby závažných chorob.
 
                                                                                 Prohlášení o nezávislosti 
     
 

Mgr. Alexandra Košťálová

Vystudovala Výživu člověka na LF Masarykovy Univerzity. Od ukončení studií se věnuje preventivním programům zaměřeným převážně na výživu dětí. Je autorkou řady projektů, z nichž nejúspěšnější je Pyramidáček, Hubneme s Bumbrlínkem, Zdravá školní jídelna. Je spoluautorkou publikace Zdravá školní svačina, aneb uzdravme svůj školní bufet či automat. Je členkou pracovní skupiny pro tvorbu Akčního plánu správné výživy. Jako lektorka a spoluautorka se podílí na projektu Ministerstva školství "Pokusné ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol".
 
                                                                                 Prohlášení o nezávislosti
     
 

MVDr. Halina Matějová 

Vystudovala Vysokou školu veterinární v Brně. Po ukončení školy 10let působila na této škole jako asistent a vědecký pracovník. Od roku 1990 působí v Brně na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity na Ústavu ochrany a podpory zdraví, kde začínala jako rešeršista, posléze se zapojila do výuky preventivního lékařství studentů medicíny a Výživy člověka a od roku 2001 je koordinátorem oboru Nutriční terapeut. Podílela se autorsky na řadě projektů podpory zdraví. Je členem redakční rady časopisu Výživa a potraviny a členem prezidia Společnosti pro výživu.
 
                                                                                 Prohlášení o nezávislosti
     
 

MUDr. Jan Piťha, CSc. 

Narodil se 17. 9. 1964 v Praze a v roce 1988 promoval na Fakultě všeobecného lékařství UK. V letech 1992 a 1997 složil atestaci z interního lékařství I. a II. stupně a v roce 2003 z kardiologie. V roce 2001 obhájil kandidátskou dizertační práci na téma „Neinvazivní hodnocení aterosklerotických změn v karotických tepnách a jeho využití“ a v roce 2010 obdržel licenci pro výkon funkce vedoucího a primáře v oboru vnitřní lékařství a kardiologie. V roce 2015 habilitoval z tématu Vliv reprodukčního věku žen na vznik kardiovaskulárních onemocnění. V současnosti je vedoucím Laboratoře pro výzkum aterosklerózy, IKEM. V roce  1992-1996 se účastnil Programu snížení kardiovaskulárních chorob v ČR- grant US AID a od roku 2010 působí v konsorciu Women at Risk by Heart Research Network, Regional Cooperation for Health, Science and Technology. V současnosti je předsedou Fóra zdravé výživy, vědeckým sekretářem České společnosti pro aterosklerózu a General Secretary of International Union of Angiology. Je hlavním autorem/editorem knih „Akutní stavy na interním oddělení“, „Rezistentní dyslipidémie v klinické praxi“, „Zdravé výživy pro každý den“, a „140 otázek a odpovědí o výživě a potravinách“. Je autorem/spoluautorem více než 100 článků v domácích i zahraničních odborných časopisech.
 
                                                                                 Prohlášení o nezávislosti
     
   

Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Potravinářský technolog, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, EUROFINS, vědecký tajemník České technologické platformy pro potraviny.

     
 

doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Absolvent 1. lékařské fakulty UK v Praze 1997. Atestace 1. stupně z vnitřního lékařství v roce 2001, atestace 2. stupně z vnitřního lékařství v roce 2005. Obhajoba doktorandské disertační práce na téma „Familiární hyperlipoproteinémie – klinické a genetické nálezy“ v roce 2001.  Od roku 1998 sekundární lékař na III. interní klinice 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V letech 2003-2012 odborný asistent tamtéž, v roce 2012 jmenován docentem pro obor vnitřní nemoci. 2005-2006 stáž v Healthy Heart Program, Vancouver, Kanada. Od 2011 předseda České společnosti pro aterosklerózu, od 2012 člen výboru Evropské společnosti pro aterosklerózu, od 2013 člen výboru Pracovní skupiny Preventivní kardiologie České kardiologické společnosti, od 2013 člen výboru České internistické společnosti. Autor nebo spoluautor více než 200 odborných článků a více než 200 kongresových sdělení na domácích i zahraničních konferencích a kongresech. Odborný zájem: lipidologie, ateroskleróza, preventivní kardiologie, genetické aspekty poruch metabolismu plazmatických lipidů.
 
                                                                                 Prohlášení o nezávislosti
     

Členové Poradního sboru při Národním vědeckém výboru

 

MUDr. Marie Nejedlá 

V současné době pracuje ve Státním zdravotním ústavu jako vedoucí Centra podpory veřejného zdraví, které je zaměřeno na zdravotně výchovnou činnost, přípravu podkladů pro celostátní strategie primární prevence, epidemiologické studie rizikových faktorů životního stylu a analýzy zdravotního stavu obyvatel ČR. Dvacet let se jako pedagog podílela na výuce zdravotnických pracovníků i na tvorbě pedagogických dokumentů. Je autorkou řady odborných publikací pro zdravotnické školy zejména z oblasti vnitřního lékařství, spoluautorkou aktualizované metodiky programu Světové zdravotnické organizace Škola podporující zdraví a řady odborných a populárně naučných článků a reportáží např. z oblasti výživy, pohybu, ekonomiky nemocí aj. 
     
 

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH 

Lékařka, od r. 2003 – dosud, v pozici  ředitelky národní kanceláře WHO v ČR . V letech 1991-2003 byla přizvána na Ministerstvo zdravotnictví, kde zastávala různé pozice včetně poradkyně Hlavního hygienika ČR, vedoucí oddělení ambulantní a primární péče a ředitelky odboru pro vědu a výzkum. Vystudovala 3. lékařskou  fakultu UK, na které v roce 2007 završila doktorandské studium v oboru Preventivní lékařství. Působí rovněž jako externí lektorka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva na 1.lékařské fakultě UK. V roce 2012 získala na Slovenské zdravotnické univerzitě titul Master of Public Health. V r. 2013 ji bylo uděleno čestné členství ve Společnosti všeobecného lékařství za příspěvek k rozvoji primární péče v ČR. V roce 2015 byla zvolena do výboru předsednictva ČLS JEP.
     
 

MUDr. Petr Tláskal, CSc.

vedoucí lékař Odd. léčebné výživy a  předseda Nutričního týmu ve FN Praha Motol. Současně je předsedou Společnosti pro výživu (SPV).    Hlavním předmětem činnosti SPV je šíření, propagace a realizace zásad správné výživy, které odpovídají vědeckým poznatkům a je nutné je prosazovat do praktického odborného i veřejného života.  Dr.Tláskal dlouhodobě pracoval na I.dětské klinice FN v Praze Motole. Zkušenosti s klinickou výživou získal při studijním pobytu v Hopital Necker - pařížské dětské nemocnici a později při pracovním pobytu v nemocnici Argenteuil  ve Francii. V roce 1997 obhájil diplom pařížské university Rene Descarte pro klinickou výživu, s platností v zemích EU. Problematikou výživy se zabýval i při tříletém pracovním pobytu v Tunisku kde pracoval jako primář dětského oddělení. Ve FN v Motole byl do roku 2012 primářem Dětské polikliniky. Dr. Tláskal je autorem řady publikací, článků, přednášek, které se vztahují k problematice výživy. 
     

TAJEMNÍK NVV:

 

Doc. Ing. Jiří Brát, CSc.

Po skončení studií v roce 1982 pracoval jako vědecký aspirant a odborný asistent na VŠCHT. Od roku 1992 působil jako manažer pro technické záležitosti a jakost ve společnosti Unilever ČR. Od roku 2014 je poradcem v oboru technologie výroby potravin, systémů jakosti a výživy. Místopředseda odborné skupiny pro tuky, detergenty a kosmetickou chemii České společnosti chemické. Člen oborové rady Technologie potravin VŠCHT V Praze a Slovenské technické university v Bratislavě. Člen správní rady a tajemník vědeckého výboru při obecně prospěšné společnosti Vím, co jím a piju o.p.s. Předseda výboru pro zdravotní a sociální politiku Potravinářské komory a České technologické platformy pro potraviny. Autor a spoluautor řady vědeckých publikací u nás i v zahraničí. Přednáší na odborných konferencích (chemie, technologie, vlastnosti potravin a výživa).